Slaviša PERIĆ, BiH

Slaviša PERIĆ, rođen je 1978. godine u Bijeljini gdje je završio osnovnu i srednju muzičku školu. Od 1997-2002. godine studira na Državnoj muzičkoj akademiji „A. V. Neždanova“ u Odesi u klasi prof. Vladimira Murze. Na istoj Akademiji pohađa i izvođačke postiplomske studije (od 2002. do 2006. godine), u klasi istog profesora, i stiče kvalifikacije nastavnika visokoškolske ustanove umjetnosti i koncertnog izvođača. Uporedo radi na izradi doktorske disertacije sa temom „Istorijski preduslovi srpskog narodnog kola i njegova savremena interpretacija na harmonici“. U toku postdiplomskih studija, obavlja poslove asistenta kod profesora Vladimira Murze. U toku školovanja, održava kontinuiranu koncertnu djelatnost. Kao koncertni izvođač nastupao je u Ukrajini, Francuskoj, Italiji, Češkoj, Portugaliji, Austriji… Učestvuje u radu žirija na mnogim takmičenjima od republičkog, nacionalnog i međunarodnog značaja. Posjeduje i niz objavljenih radova u specijalizovanim izdanjima u inostranstvu. Sa profesorom V. Murzom snimio je i spot kompozicije „Libertango“, a učestvovao je i kao muzički saradnik u TV seriji „Jesenjin“ (Mosfilm). Po  povratku  iz  Ukrajine,  aktivno  radi  na  promociji  i  popularizaciji  akademske harmonike, o čemu svjedoče brojni koncerti, televizijski nastupi, kao i organizacija Međunarodnog festivala „Dani harmonike“. 2007. godine osniva Osnovnu muzičku školu „Kornelije Stanković“ u Ugljeviku iBijeljini.  Od 2008. godine živi i radi i u Austriji i osniva specijalizovanu školu za harmoniku u Gracu. Danas školu pohađa nekoliko stotina učenika. Sa učenicima je osvojio preko tri stotine nagrada sa različitih takmičenja. Od 2009. godine osnivač je i umjetnički direktor sada već tradicionalnog Međunarodnog festivala „Dani harmonike“, koji je prvi festival harmonike u Bosni i Hercegovini. Od 2013. godine, predsjednik je udruženja “Artist”, koje se bavi afirmacijom i zaštiitom harmonike. Dobitnik je specijalnog priznanja u Beču (Austrija), za očuvanje nacionalne tradicije i vrhunski pedagoški rad (2014) kao i priznanja u Pragu (Češka) za profesionalizam i visoku rezultativnost u pedagoškom radu. Muzička škola “Kornelije Stanković” je dobitnik Povelje opštine Ugljevik, najvećeg opštinskog priznanja za istaknut rad i djela u oblasti muzičkog i kulturnog stvaralaštva (2015.)

******************************************************************* Slavisa PERIC, born in 1978 in Bijeljina where he finished elementary and secondary music school. From 1997 to 2002 he studied at the Odessa State Academy of Music “A. V. Neždanova “in the class of Vladimir Murza. Performing postgraduate studies he attended from 2002 to 2006 in the ODMA “A. V. Neždanova “acquire qualification teacher of higher education institution art, concert performer. Parallel working on a doctoral dissertation on the topic “Historical preconditions Serbian folk car and its contemporary interpretation of the accordion.” During postgraduate studies, performs assistant’s duties in class of Professor Vladimir Murza. During his education,  maintains  a  continuous  concert  activities.  As  a  concert  artist,  he has  performed  in Ukraine, France, Italy,  the  Czech  Republic, Portugal, Austria…  participates  in  the  work  of  the  jury  in  many competitions of the republic, national and international importance. Owns and a series o f papers published in specialized publications abroad. With Professor V. Murza recorded and video composition “Libertango”, and he participated as a musical collaborator in the TV series “Yesenin” (Mosfilm). After returning from the Ukraine, is actively working on the promotion and popularization of academic accordion, as evidenced by numerous concerts, television appearances, as well as the organization of the International Festival “Accordion Days”. In 2007 he founded the elementary music school “Kornelije Stanković” in Ugljevik and Bijeljina. Since 2008, lives and works in Austria and establish a specialized school for the accordion in Graz. Today school is attended by several hundred students. With students won over three hundred awards from various competitions. Since 2009, the founder and artistic director of the now traditional International Festival “Accordion Days”, which is the first accordion festival in Bosnia and Herzegovina. Since 2013, the president of the association “Artist”, which deals with the affirmation and protection of the accordion. 2014 winner of the special award in Vienna (Austria), for the preservation of national traditions and superior teaching, 2014 winner of the Prague (Czech Republic) for the professionalism and high resultative in pedagogy. 2015 Music School “ Kornelije Stanković” is the winner of the Charter of Ugljevik, the largest municipal awards for enhanced operation and works in the field of musical and cultural creativity.