RITA KINKA, Srbija

Rita KINKA, klavir, Srbija, do danas je održala preko 800 resitala, kao i nastupa s mnogobrojnim uglednim orkestrima u gotovo svim evropskim zemljama, kao i u SAD-u, na Tajvanu, u Japanu, Izraelu, Kanadi i Australiji. Pored pijanističke karijere, bavi se i pedagoškim radom. Redovni je profesor za glavni predmet klavir na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Nosilac je niza jugoslovenskih nagrada i priznanja i dobitnica nagrada na međunarodnim takmičenjima pijanista u: Senigaliji (1979), Verčeliju („Viotti”, 1981), Beogradu (Međunarodno takmičenje Muzičke omladine, 1983), Cvikauu („Šuman”, 1985), Sidneju (1985), Minhenu („ARD”, 1987), Bordou (1988, zlatna medalja), Vašingtonu (1990), Briselu („Kraljica Elizabeta”, 1991), Orleanu („Klavirska muzika 20. veka”, 1996). Rita Kinka je prva dobitnica godišnje nagrade Evropskog parlamenta „Prix femmes d`Europe” („za ženu Evrope”), nagrade za najboljeg evropskog izvođača ozbiljne muzike, koja joj je uručena u Briselu juna 1991. godine. Nosilac je „Februarske nagrade” Grada Novog Sada za 2002. godinu. Snimala je za radio i TV centre u više zemalja (Srbija, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Italija, Austrija, Nemačka, Belgija, Francuska, Rusija, Estonija, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Engleska, Grčka, Španija, Izrael, Kanada, SAD, Australija, Tajvan). Snimila je tri kompakt-diska u izdanju kuće „Digital Media Production” (Brisel) i PGP RTS, a pre toga i jedno el-pi izdanje.  Studirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (profesori E. Timakin i A. Valdma), a postdiplomske studije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (D. Trbojević) i Akademiji umetnosti u Novom Sadu (A. Valdma). Usavršavala se na „Džulijardu” u Njujorku (klasa Đerđ Šandor), koristeći stipendiju Fondacije „Đina Bahauer”, koja joj je dodeljena na Međunarodnom takmičenju „Kraljica Elizabeta” u Briselu 1987, kao „najperspektivnijem mladom umetniku”. Kroz čitavu karijeru Rita Kinka se strastveno i s ljubavlju, ali i s postupno sticanim velikim izvođačkim iskustvom, samosvojnim stilom sviranja, punim senzibilitetom i sugestivnošću „kretala” kroz odabrana djela najzahtjevnijeg klavirskog repertoara. Najnoviji resitalski projekat ostvarila je decembra 2016. u ciklusu „Urednik/umetnik u gostima” Centra za muziku Kolarčeve zadužbine u Beogradu, u kojem je specifičnim konceptom programskog oblikovanja povezala kompozicije Baha, Bramsa i Šopena, nakon čega je dobila i priznanje „izvođač godine” časopisa Muzika klasika. Takođe, prošle godine bila je na funkciji predsjednice Umetničkog saveta „Novi Sad 2021” za Evropsku prestonicu kulture.
************************************************************************
Rita KINKA, piano, Serbia, until today, Rita Kinka has given more than 800 recitals and performed with many renowned orchestras in almost all European countries, as well as in the USA, Taiwan, Japan, Israel, Canada and Australia. In addition to her career as a pianist, she is also involved in pedagogical work. Rita Kinka is an associate professor for piano as a major subject at the Academy of Arts in Novi Sad. She has received a number of Yugoslav awards and prizes and rewards at international piano competitions in Senigallia (1979), Vercelli (Viotti, 1981), Belgrade (Jeunesses Musicales Competition, 1983), Zwickau (Schumann, 1985), Sydney (1985), Munich (ARD, 1987), Bordeaux (Golden medal, 1988), Washington (1990), Brussels (Queen Elisabeth, 1991) and Orleans (20th Century Piano Music, 1996). Rita Kinka was the first winner of the European Parliament Prix Femmes d`Europe reward for the best European female interpreter of classical music, which was awarded to her in Brussels in June 1991. She is also the laureate of February Prize of the City of Novi Sad for the year 2002.  Rita Kinka made recordings for radio and television centres in several countries (Serbia, Macedonia, Slovenia, Croatia, Italy, Austria, Germany, Belgium, France, Russia, Estonia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, England, Greece, Spain, Israel, Canada, USA, Australia and Taiwan). She recorded three CDs released by the Digital Media Production (Brussels) and PGP RTS, and one LP issue before that. She studied at the Academy of Arts in Novi Sad (Prof. E. Timakin and A. Valdma) and completed her master studies at the Faculty of Music in Belgrade (Prof. D. Trbojevic) and Academy of Arts in Novi Sad (A. Valdma). Rita Kinka continued her master studies at the Julliard School of Music in New York (class of György Sándor) thanks to the scholarship of Gina Bachauer Foundation, which she won at the international Queen Elisabeth Competition in Brussels in 1987 as the “most promising young artist”. Throughout her entire career, Rita Kinka has been “moving” passionately and with love, but also with gradually acquired comprehensive interpreting experience, a unique style of playing, and with full sensitivity and suggestivity through selected pieces of the most demanding piano repertoire. Her latest recital project dates back to December 2016 in the cycle titled Editor/Artist as a Guest of the Centre for Music of the Kolarac Endowment in Belgrade within which she connected the works of Bach, Brahms and Chopin using a specific concept of programme shaping. After that, she was awarded the Performer of the Year prize of the Musica Classica Magazine. Last year she was also the President of the Artistic Council of the Novi Sad 2021 Project for the European Capital of Culture.