Rezultati takmičenja / Competition results

AKORDEON ART plus 2021

Rezultati – HARMONIKA solo/ Results – ACCORDION solo
I Kategorija/Category 

I category Accordion/ Summary score list

 

II Kategorija/Category

II category Accordion, Summary score list

 

III Kategorija/Category

III Accordion, Summary score list

 

IV Kategorija/Category

IV Accordion, Summary score list

 

V Kategorija/Category

V category Accordion, Summary score list

 

VI Kategorija/Category

VI category Accordion, Summary score list

 

VII Kategorija/Category

VII category Accordion, Summary score list

 

VIII Kategorija/Category

VIII category Accordion/ Summary score list

 

IX Kategorija/Category

IX category Accordion, Summary score list

 

 

Rezultati – HARMONIKA Varijete/ Results – ACCORDION Variete
X Kategorija/Category

X category Accordion, Variete/ Summary score list

 

XI Kategorija/Category

//////////////////////7

 

 

Rezultati – ORKESTAR HARMONIKA/ Results – ACCORDION ORCHESTRA
XII Kategorija/Category

////////////////

 

XIII Kategorija/Category

////////////////////

 

XIV Kategorija/Category

///////////////////////

 

 

Rezultati – KAMERNI ANSAMBLI/ Results – CHAMBER ENSEMBLES
A Kategorija/Category

A) chamber ensembles, Summary score list

 

B Kategorija/Category

B) Chamber ensembles, Summary score list

 

C Kategorija/Category

C) Chamber ensembles, Summary score list

 

Rezultati – KLAVIR solo / Results – PIANO solo
Pretkategorija/The youngest competitors category

The youngest competitors Piano, Summary score list

 

I Kategorija/Category

I category Piano/ Summary score list

 

 

II Kategorija/Category

II category Piano, Summary score list

 

 

III Kategorija/Category

III category Piano, Summary score list

 

 

IV Kategorija/Category

IV category Piano, Summary score list

 

V Kategorija/Category

////////////////

 

VI Kategorija/Category

VI category Piano, Summary score list

 

VII Kategorija/Category

//////////////////////

 

VIII Kategorija/Category

VIII category Piano, Summary score list

 

 

Rezultati – KLAVIRSKI DUO / Results – PIANO DUO
IX Kategorija/Category

IX category Piano duo/ Summary score list

 

X Kategorija/Category

X category Piano duo/ Summary score list

 

XI Kategorija/Category

XI category Piano duo/ Summary score list

 

XII  Kategorija/Category

XII category Piano duo/ Summary score list

 

XIII  Kategorija/Category

////////////////////

 

XIV  Kategorija/Category

XIV category Piano duo/ Summary score list

 

 

Rezultati- KLAVIRSKI PRAKTIKUM/ Results- PIANO PRACTICUM
XV  Kategorija/Category

XV category Piano practicum, Summary score list

XVI  Kategorija/Category

XVI category Piano practicum, Summary score list

 

XVII  Kategorija/Category

XVII category Piano practicum, Summary score list

 

XVIII  Kategorija/Category

XVIII category Piano practicum, Summary score list