Olga Cinkoburova (Croatia)

Olga Cinkoburova rođena je u Kišinevu, Moldavija. Klavir je diplomirala na Ruskoj glazbenoj akademiji „Gnjesinih“ u Moskvi. Na istoj akademiji je završila i postdiplomski studij. Dugi niz godina radi na Muzičkoj akademiji u Kišinevu kao profesor klavira i komorne glazbe, i kao mentor pri specijalnim glazbenim školama. Često nastupa kao solist uz Moldavsku filharmoniju te snima za Radio i televiziju. Za izuzetno uspješan umjetnički i pedagoški rad dobiva najveće priznanje za rad u glazbenoj struci, zvanje zaslužnog umjetnika Republike Moldavije. Od 1998.g. živi u Hrvatskoj gdje predaje na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Njezini studenti osvajaju brojne nagrade na natjecanjima komorne glazbe i klavira, u zemlji i inozemstvu. Olga Cinkoburova kontinuirano i istovremeno obavlja svoju umjetničku i pedagošku djelatnost. Aktivno se bavi komornim muziciranjem. Repertoar O. Cinkoburove obuhvaća gotovo sva djela komornog repertoara u kojima je zastupljen klavir. Za HRT snima djela D. Pejačević, B. Papandopula, S. Rahmanjinova, D. Šostakoviča. U suradnji s uglednim glazbenicima poput E. Zaremba, A.Tanovitsky, Quatuor Elysee, N. Manuilenko, V. Podrug, A.Vitlin nastupa diljem Hrvatske i u inozemstvu na međunarodnim festivalima. Redovito sudjeluje u radu ocjenjivačkih sudova na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Trenutno je redovni profesor na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu te je jedan od osnivača Festivala Opera Selecta.

*****

Olga Cinkoburova was born in Chișinău, Moldova. She majored in piano at the Gnessin Russian Academy of Music in Moscow where she also completed her postgraduate studies. She worked at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts in Chișinău for a number of years as a piano and chamber music professor as well as a mentor at special music schools. She frequently performed as a soloist accompanied by the Moldavian Philharmonic Orchestra and her performances were broadcast by the national radio and television. She was awarded the highest honorary title and became a Meritorious Artist of Moldova for her exceptionally successful artistic and pedagogic work in music. Since 1998 he has been living in Croatia where she teaches at the Arts Academy of the University of Split. Her students regularly win numerous prizes at piano and chamber music competitions both in the country and abroad. Olga Cinkoburova is still continuously and simultaneously engaged in her artistic as well as pedagogic activities and actively practises chamber music. Her repertoire includes almost all piano chamber works. She has made numerous recordings for Croatian Radio and Television, predominantly those of D. Pejačević, B. Papandopulo, S. Rahmanjinov and D. Shostakovic. Together with prominent musicians such as E. Zaremba, A.Tanovitsky, Quatuor Elysee, N. Manuilenko, V. Podrug and A. Vitlin she performs at international festivals throughout Croatia and abroad. She regularly participates at regional, state and international competitions as a member of the jury. She is currently a full professor at the Arts Academy of the University of Split and is one of the founders of the Opera Selecta festival.