Nevena Ćeklić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)

Nevena Ćeklić je završila SMŠ i Muzičku akademiju (odsjek vokalno-instrumentalni: klavir i OMP) u Sarajevu. Dalјe školovanje na postdiplomskom studiju nastavila je na Konzervatorijumu „Musorgski“ u Ekaterinburgu (Rusija) u klasi prof. Natalije Pankove, koje je završila 1991. god. sa najvišom ocjenom. Sticajem ratnih dešavanja u BiH umjetnička i pedagoška djelatnost pijanistkinje i muzičkog pedagoga Nevene Ćeklić ostavila je tragove u više gradova: Sarajevo, Herceg Novi, Novi Sad, Istočno Sarajevo, Pale. Od 1999 god. zaposlena je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu na klavirskoj katedri. Od 2014 god. stiče zvanje vanrednog profesora. Koncertni repertoar mr Nevene Ćeklić obuhvata djela različitih stilskih razdoblјa (Bah, Betoven, Mocart, Šubert, Šopen, Šuman, Grig, Veber), kao i djela domaćih autora (Tajčević, Mokranjac, Slavenski, Komadina). U organizaciji SPKD Prosvjeta (Sarajevo) nastupila je u svojstvu umjetničkog saradnika, kao i solistički u okviru raznih manifestacija koje su održane u dvorani Prosvjete, Narodnom pozorištu, Bošnjačkom institutu, Domu vojske u Sarajevu. Nevena Ćeklić održala je solističke koncerte sa različitim repertoarom u više gradova u BiH i Srbiji, (Sarajevo, Pale, Istočno Sarajevo, Trebinje, Banja Luka, Zvornik, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac, Kralјevo, Kragujevac, Novi Sad). U okviru pedagoškog rada sa evidentnim rezultatima na raznim domaćim i međunarodnim pijanističkim takmičenjima, mr Nevena Ćeklić aktivno učestvuje u radu žirija pijanističkih takmičenja u BiH i Srbiji. Istražujući kretanja u muzičkoj pedagogiji u svjetskim okvirima, mr Nevena Ćeklić izgrađuje svoj pristup uvođenja mladih u svijet muzike i muzičkog opismenjavanja, baziran na višegodišnjem iskustvu i rezultatima. Objavila je četiri knjige namjenjene početnoj nastavi klavira predškolskog i ranog školskog uzrasta: Muzički bukvar, Svirajmo zajedno, Hoću da koncertiram i Uvod u muzičku kulturu. Niz objavnjenih publikacija autorke Nevene Ćeklić namjenjene su upoznavanju i približavanju čitaoca konstelacijama koje su određivale muzičke tokove u prošlosti sa namjerom da mladi lјudi prošire fond znanja iz opšte kulture, sa nadom da će ih to oplemeniti i učiniti bolјim lјudima. Autor  više istraživačkih radova iz uže naučne oblasti Muzičke pedagogije i Muzikologije. U analitičkom istraživanju autorka traga za aktuelnom i savremenom tematikom u domenu muzičke pedagogije i muzičkih tokova sa raznih aspekata. Dugogodišnji je član i umjetnički saradnik SPKD Prosvjeta u Sarajevu. Širok spektar interesovanja ove umjetnice obuhvata uspješnu pedagošku saradnju sa učenicima od predškolskog uzrasta do magistarskog i Master akademskog studija.

****************************************

Nevena Ćeklić graduated from the School of Music and Music Academy (Department of Vocal and Instrumental: Piano and OMP) in Sarajevo. She continued her education at the postgraduate studies at the Conservatory „Mussorgsky“ in Yekaterinburg (Russia) in the class of prof. Natalia Pankova, which ended in 1991. with the highest rating. In the wake of war events in BiH, the artistic and pedagogical activity of pianist and music teacher Nevena Ćeklić left traces in several cities: Sarajevo, Herceg Novi, Novi Sad, Istočno Sarajevo, Pale. Since 1999, She is employed at the Music Academy in East Sarajevo on the piano department. Since 2014, acquires the title of associate professor. The concert repertoire by Nevena Ćeklić includes works of different styles (Bach, Betoven, Mozart, Schubert, Chopin, Schumman, Grieg, Weber), as well as the works of domestic authors (Tajčević, Mokranjac, Slavenski, Komadina). Organized by SPKD Prosvjeta (Sarajevo), she performed as an artistic associate, as well as soloist within various events held in the Prosvjeta hall, the National Theater, the Bosniak Institute, the Army House in Sarajevo. Nevena held solo concerts with different repertoires in several cities in BiH and Serbia (Sarajevo, Pale, Istočno Sarajevo, Trebinje, Banja Luka, Zvornik, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac, Novi Sad). In the framework of pedagogical work with evident results at various domestic and international pianist competitions, MA Nevena Ćeklić is actively participating in the jury of pianist competitions in BiH and Serbia. Studying trends in music pedagogy in the world, Nevena Ćeklić, MA, is developing her approach to introducing young people into the world of music and music literacy, based on years of experience and results. She has published four books for the initial piano pre-school and early school age piano: Musical Bookwriter, We Play Together, I Want to Concert the Introduction to Music Culture. A series of published publications of the author Nevena Čeklić are intended to familiarize and read the reader with constellations that determined the music flows in the past with the intention of young people to expand the fund of knowledge from the general culture, hoping to enrich them and make them better people. Nevena is the author of several research papers from the narrower scientific field of Music Pedagogy and Musicology. In the analytical research, the author is searching for an up-to-date and contemporary topic in the field of music pedagogy and music streams from various aspects. He is a longtime member and artistic associate of SPKD Prosvjeta in Sarajevo. A wide range of interests of this artist includes successful pedagogical cooperation with pupils from preschool age to Master’s and Master Academic Studies.