Marko Stojanović (Bosna i Hercegovina / Srbija // Bosnia and Herzegovina / Serbia)

Marko Stojanović – Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao je u muzičkim školama „Vatroslav Lisinski“, „Kosta Manojlović“ i „Dr Miloje Milojević“ u Beogradu, Smederevu i Kragujevcu, u klasama Milana Ilića, Milana Erakovića, Milomira Dojčinovića i Ivane Ilić. Osnovne i master studije na odsjeku za Harmoniku završio je na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, u klasi mr Vojina Vasovića, a osnovne i master studije Smjera za klavir završio je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u klasi mr Dragana Opančića.
         Tokom školovanja učestvovao je na mnogim domaćim i svjetskim takmičenjima i osvojio nagrade od kojih se izdvajaju dva I mjesta (laureat) na Izboru za Svjetski trofej u okviru internacionalne manifestacije Dani harmonike u Smederevu 2005. i 2007. godine (Srbija), II i III mjesto na Svjetskom trofeju (Trophée Mondial de l’Accordéon, Francuska 2005, Rusija 2007), IV nagrada na III Internacionalnom akordeonističkom takmičenju (III International accordion competition, Kina 2008), I mjesto (laureat) na Internacionalnom festivalu Akordeon Art (Bosna i Hercegovina 2010), IV nagrada na Internacionalnom takmičenju pijanista Iskja (International piano competition Ischia, Italija 2018), I mjesto (laureat) na međunarodnom takmičenju Art of Strings (Srbija 2018), I nagrada na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Šapcu (Srbija 2021), I mjesto (laureat) na Međunarodnom takmičenju pijanista u okviru Internacionalnog festivala AKORDEON ART plus (Bosna i Hercegovina 2021).
         Usavršavao se na majstorskim kursevima kod istaknutih umjetnika i profesora – Boris Kraljević (Crna Gora), Anatolij Kusjakov (Rusija), Jokut Mihailović (Uzbekistan), Jurij Šiškin (Rusija), Masimo Gon (Italija), Mika Vairinen (Finska), Ruben Dalibaltajan (Jermenija), Ivan Koval (Njemačka), Rita Kinka (Srbija), Tatjana Lukić (Srbija), Julija Gubajdulina (Moldavija), Radomir Tomić (Srbija), Gregori Šaret (Amerika), Vojin Vasović (Srbija), Vladimir Milošević (Srbija), Vladimir Murza (Ukrajina), Epifanio Komis (Italija), Vjačeslav Semjonov (Rusija).
         Na klaviru, harmonici i orguljama premijerno je izveo djela kompozitora Dražana Kosorića, Dalibora Đukića i Andrije Pavliča, od kojih je neke kompozicije snimio za izdavačku kuću EDITION AVANTUS (Njemačka), kao i za festival Dani Vojina Komadine u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Na klaviru, harmonici, čembalu i orguljama nastupao je kao solista, solista sa orkestrom, član kamernog orkestra i član kamernih ansambala u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Nastupao je na muzičkim festivalima SONEMUS (Bosna Hercegovina), Majske muzičke svečanosti (Bosna i Hercegovina), Dani Vojina Komadine (Bosna i Hercegovina), SVEM (Bosna i Hercegovina), 69. Ljubljanski festival (Slovenija), AKORDEON ART plus (Bosna i Hercegovina).
         Dobitnik je počasne plakete grada Smedereva za ostvarene izvođačke rezultate i biva svrstan u Enciklopediju značajnih građana Smedereva. Od 2014. godine učestvuje na Internacionalnom festivalu AKORDEON ART (Bosna i Hercegovina) i internacionalnoj manifestaciji Dani harmonike (Srbija) kao član organizacionog odbora i stručnog žirija. Nakon studija počinje da radi u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Vršcu, a od 2014. godine radi na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na Smjeru za harmoniku, trenutno u zvanju docenta. Od akademske 2020/21. godine obavljao je funkciju Koordinatora za osiguranje kvaliteta Muzičke akademije UIS, a od akademske 2022/23. obavlja funkciju Prodekana za umjetnički i naučno-istraživački rad Muzičke akademije UIS.

****************************************

Marko Stojanović – He received his elementary and secondary music education at the music schools „Vatroslav Lisinski“, „Kosta Manojlović“ and „Dr Miloje Milojević“ in Belgrade, Smederevo and Kragujevac, in the classes of Milan Ilić, Milan Eraković, Milomir Dojčinović and Ivana Ilić.
              He completed his studies of accordion at the Department of Accordion at the Faculty of Philology and Arts of the University of Kragujevac, in the class of Vojin Vasović, Master of Arts, and completed his piano studies at the Department of Piano at the Music Academy of the University of Sarajevo, in the class of Dragan Opančić, Master of Arts.
During his education, he participated in many domestic and world competitions and won awards; most distinguished are two 1st places (laureate) at Selection for the World Trophy within the International manifestation Dani harmonike in Smederevo, years 2005 and 2007 (Serbia), 2nd and 3rd place at World Accordion Trophy (Trophée Mondial de l’Accordéon, France 2005, Russia 2007), 4th prize at III International accordion competition (China 2008), 1st place (laureate) at International festival Akordeon Art (Bosnia and Herzegovina 2010), 4th prize at International piano competition Ischia (Italy 2018), 1st place (laureate) at the International competition Art of String (Serbia 2018), 1st prize at International competition of young pianists in Šabac (Serbia 2021), 1st place (laureate) at 3rd International piano competition within International festival Akordeon Art plus (Bosnia and Herzegovina 2021).
                   He attended masterclasses with prominent artists and professors – Boris Kraljević (Montenegro), Anatoly Kusyakov (Russia), Jokut Mihailović (Uzbekistan), Yuri Shishkin (Russia), Massimo Gon (Italy), Mika Vayrynen (Finland), Ruben Dalibaltayan (Armenia), Ivan Koval (Germany), Rita Kinka (Serbia), Tatjana Lukić (Serbia), Julia Gubajdullina (Moldova), Radomir Tomić (Serbia), Gregory Sharett (USA), Vojin Vasović (Serbia), Vladimir Milošević (Serbia), Vladimir Murza (Ukraine), Epifanio Comis (Italy), Viacheslav Semionov (Russia).
                On the piano, accordion and organ he premiered works by composers Dražan Kosorić, Dalibor Đukić and Andrija Pavlič, some of which are recorded for the publishing house EDITION AVANTUS (Germany), as well as for the festival Days of Vojin Komadina (Bosnia and Herzegovina). He has performed on piano, accordion, harpsichord and organ as a soloist, soloist with orchestra, member of a chamber orchestra and a member of chamber ensembles in Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina. He has performed at music festivals SONEMUS (Bosnia and Herzegovina), Majske muzičke svečanosti (Bosnia and Herzegovina), Days of Vojin Komadina (Bosnia and Herzegovina), SVEM (Bosnia and Herzegovina), 69th Ljubljana Festival (Slovenia), Akordeon Art plus (Bosnia and Herzegovina).
                He is the winner of the honorary plaque of the city of Smederevo for the achieved performance results and is included in the Encyclopedia of important citizens of Smederevo. Since 2014 he has participated in the International festival Akordeon Art (Bosnia and Herzegovina) and International manifestation Dani harmonike (Serbia) as a member of the organizing committee and expert jury. After graduation, he started working at the elementary and secondary music school „Josif Marinković“ in Vršac, and since 2014 he has been working at the Academy of Music of the University of East Sarajevo, in the Study field Accordion, currently as assistant professor. He was appointed to the position of Coordinator for Quality Assurance of the Academy of Music of the University of East Sarajevo since academic year 2020/21, and since academic year 2022/23 he is appointed as Vice Dean for artistic and scientific research work of the Academy of Music of the University of East Sarajevo.