GORAN PENIĆ, Srbija

Goran PENIĆ je rođen u Novom Sadu 1970. godine. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u klasi prof. Dragice Tomašev na odsjeku za harmoniku u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“. Kao instrumentalista osvaja niz prvih nagrada na pokrajinskim, republičkim i državnim takmičenjima i festivalima (Jugoslavija). Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu diplomira 1995. godine na smjeru Opšta muzička pedagogija, a 1993. godine otpočinje svoj pedagoški rad na odsjeku harmonika u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, gdje i danas radi. Zalaže se za koncertnu emancipaciju harmonike na polju solističkog, kamernog  i orkestarskog muziciranja. Kao pedagog sa svojim učenicima osvaja visoka priznanja na domaćim i internacionalnim takmičenjima. Kao dirigent orkestra harmonika osnovne muzičke škole osvaja priznanja u zemlji, a od 1999. diriguje orkestrom harmonika AKUDUNS „Sonja Marinković“ i MŠ „Isidor Bajić“ sa kojim nastavlja tradiciju dugu 65 godina, te gradi internacionalnu karijeru. Neke od nagrada u poslednjem periodu:- Smederevo/Srbija (2003.) – VIII internacionalna manifestacija „Dani harmonike“: 1. mjesto i Zlatni pehar – Castelfidardo/Italija (2003, 2009.) – Evropsko takmičenje solista i orkestara: 1. mesto i Grand prix trofej „Citta di Castelfidardo“ – Pula/Hrvatska(2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017) – Međunarodni susret harmonikaša: 1.mjesto u kategoriji orkestara: Prelazni Kup grada Pule i Kup  grada Pule u trajnom vlasništu  kao apsolutnom pobjedniku takmičenja. – Ruma/Srbija (2005, 2007, 20011, 2013) – Festival muzičkih društava Vojvodine: Zlatna plaketa,  nagrada žirija novinara, nagrada za najuspešnijeg dirigenta. Prag/Češka (2006) – IV Evropski festival orkestara: Plaketa „Exellent“ – Slavonski Brod/Hrvatska(„2012, 2013) – Međunarodni susret orkestara harmonike „Bela pl. Panty“: 1. mjesto i prelazni Kup grada Sl.Broda i Kup u trajnom vlasništvu. – Insbruck/Austrija (2013.) – „World Music Festival“:  1.mjesto u konkurenciji od 33 orkestra-najbolje ocijenjen orkestar od 210 orkestara koji su došli na takmičenje. Za postignute višegodišnje rezultate Goran Penić je dobitnik nagrade „Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije“. U namjeri da proširi svoje znanje u domenu harmonike, dirigovanja i muz. umjetnosti uopšte, pohađa seminare poznatih domaćih i stranih predavača. Član je žirija na domaćim i međunarodnim takmičenjima u solističkim kamernim  i orkestraskim kategorijama.
***********************************************************************
Goran PENIC (1970, Serbia), born in Novi Sad, completed his elementary and secondary music education in class of Prof. Dragica Tomašev at the Accordion Section-Music School „Isidor Bajić“. As an instrumentalist he won a number of first prizes at the Provincial and National competitions and festivals (Yugoslavia). He graduated from the Academy of Arts (in Novi Sad) in 1995, Section of General Music Pedagogy, and ni 1993, he started his educational engangement at the Section of Accordion at Music School „Isidor Bajić (Novi Sad), where he still works. He advocates the concert emancipation  of the accordion in the fields of solo, chamber and orchestral performance. As a pedagogue, whit his students, he has received high recognitions in national and international competitions. As a conductor of a primary school accordion orchestra, he has won all possible recognitions in our country and since 1999., Penić has been conducting the Accordion Orchestra of AKUDUNS „Sonja Marinković“ and Music School „Isidor Bajić“, whit which he continues a 65-year tradition and develops an international career.  Awards and recognitions in the recent period: – Smederevo/Serbian (2003)- 8th International Evant „The Accordion Days“ : Gold Cup – Castelfidardo/Italy (2003, 2009) – European Competition of Soloist and Orchestras: 1st Award and Grand Prix Trophy“Citta di castelfidardo“ – Pula/Croatia (2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017) – International Meeting of Accordionists: 1st prize, Transitional Cup of the Town of Pula and the Permanent – Cup of the Town of Pula awarded to the absolute winner in the competition. – Ruma/Serbian (2005, 2007, 2011, 2013) – Festival of Music Societies of Vojvodina: Golden Recognition and the Journalists’ Jury Award and Best Conductor Award to Goran Penić. – Prague/Czech Republic (2006) – 4th European Orchestra Festival: Recognition „Exellent“ – Slavonski Brod/Croacia (2012, 2013) – International Meeting of  Accordion Orchestras: „Bela pl. Panty“: 1st prize, Transitional Cup of the Town of SB, and Permanent Cup of the Town of SB to the absolute winner in the competition. -Insbruck/Austria (2013) – 11th World Music Festival: 1st prize in the toughest and most demanding category in the competition of 33 orchestras-the best score among 210 orchestras which came to the competition.  He furthers his knowledge in the fields of accordion, conducting and music art in general by attending seminars of the renowned domestic and foreign lecturers,while, as a pedagogue ,he is a member of jury panels of national and international competitions in categories of soloist ,chamber, and orchestras.