Emina Begić (BiH)

Mr. Emina Begić završila je (2000) dodiplomski studij na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu (smjer klavir) u klasi prof. Nedeljke Stanković. Kao uspješan student dobija stipendiju Kraljevine Švedske gdje odlazi na specijalistički studij koji završava u klasi prof. Staffana Sheje (2001). Magistarski studij upisuje u klasi prof. Dunje Dimitrijević na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i zvanje magistra stiče 2010. godine.
Prvo radno iskustvo stiče u OMŠ „Mladen Pozajić“ (1998-2000), zatim u SMŠ Sarajevo (2001-2003), a na Muzičkoj akademiji je zaposlena od 2003. godine. Najprije je bila zaposlena kao umjetnički saradnik na odsjeku za duvačke instrumente, a dvije godine kasnije izabrana je u zvanje docenta za predmet klavir-obavezni predmet struke. Od 2020. godine izabrana je u zvanje redovnog profesora.
Dobitnica je velikog broja nagrada u disciplinama klavir solo, klavirski duo, te kao saradnik sa drugim instrumentima. Održala je mnoštvo solističkih i kamernih koncerata u BiH i regionu. Učestvovala je na mnogim majstorskim kursevima kod eminentnih muzičkih pedagoga kao što su: D. Wilde, A. Lefevre, R. Kehrer,  I. Hudolei , J. Mihajlović, D. Andersen, L. Pogorelić, S. Bojsten, V. Krpan, A. Serdar, J. Mihailović, R. Dalibaltayan, V. Milošević i dr. Sudjelovala je na festivalima: Sarajevska zima, Ljeto u Tuzli, Ljeto u kamernom 55, Baščaršijske večeri, Zeničko proljeće, Stockholm live day, Majske muzičke svečanosti itd. Snimila je 2 nosača zvuka.
Bila je član žirija za klavir i kamernu muziku na Federalnim takmičenjima u organizaciji muzičkih pedagoga Federacije BiH. Studenti u njenoj klasi ostvarili su 20 nagrada na domaćim i međunarodnim takmikčenjima. Dobitnica je više priznanja za afirmaciju i rezultate mladih umjetnika. Od 2007. godine obavlja funkciju rukovodioca odsjeka za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

****************************************

Mr. Emina Begić completed (2000) undergraduate studies at the Music Academy of the University of Sarajevo (piano major) in the class of prof. Nedeljka Stanković. As a successful student, she receives a scholarship from the Kingdom of Sweden, where she goes to specialist studies, which she finishes in the class of prof. Staffan Sheje (2001). She enrolled in her master’s degree in the class of prof. Dunja Dimitrijević at the Music Academy of the University of Sarajevo and earned a master’s degree in 2010.
Her first work experience was at Primary music school „Mladen Pozajić“ (1998-2000), then at the Sarajevo High School (2001-2003), and has been employed at the Music Academy since 2003. First, she was employed as an artistic associate at the wind instruments department, and two years later she was elected to the position of professor of obligatory piano course. From 2020, she was elected to the position of full professor.
She is the winner of many awards in the disciplines of piano solo, piano duo and as a collaborator with other instruments. She held numerous solo and chamber concerts in BiH and the region. She participated in many master classes with eminent music pedagogues such as: D. Wilde, A. Lefevre, R. Kehrer, I. Hudolei, J. Mihajlović, D. Andersen, L. Pogorelić, S. Bojsten, V. Krpan, A. Serdar, J. Mihailović, R. Dalibaltayan, V. Milošević and others. She participated in the festivals: Sarajevo Winter, Summer in Tuzla, Summer in Chamber 55, Baščaršija Evenings, Zenica Spring, Stockholm Live Day, May Music Festival, etc. She recorded 2 audio tracks.
She was a member of the jury for piano and chamber music at the Federal competitions organized by music pedagogues of the Federation of Bosnia and Herzegovina. Students in her class won 20 awards at national and international competitions. She holds several awards for the affirmation and accomplishments of young artists. From 2007 she holds the position of head of the department for piano, percussion, harp and related instruments at the Music Academy of the University of Sarajevo.