DRAŽEN KOŠMERL, Hrvatska

Dražen KOŠMERL, hrvatski harmonikaš i pedagog, rođen 1966. u Koprivnici (Hrvatska). Diplomirao je na Državnoj muzičkoj akademiji „P.I.Čajkovski“ u Kijevu (Ukrajina), gdje završava i poslijediplomski studij. Njegovi mentori su bili Vera Višošević, Slavko Magdić,  Ivan Jaškević i Pavel Fenjuk. Usavršavao se kod mnogih eminentnih glazbenika i pedagoga. Dobitnik je mnogih značajnih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima za harmoniku. Diplomant je 34. Svjetskog trofeja harmonike u La Chaux de Fonds (Švicarska) 1984. god. Kao solista i kamerni muzičar nastupao je u  Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Njemačkoj, Rusiji, Ukrajini. Učestvovao je na uglednim međunarodnim festivalima, kao što su „Two days and two nights of new music“ Odessa, „Day of the Ukrainian bayan and accordion“ Kijev, „Day of the Russian bayan and accordion“ Moskva. Bilježi nastupe sa orkestrima: orkestar Opere SNG Maribor, orkestar Opere HNK “I.pl.Zajc“ Rijeka, Varaždinski komorni orkestar, orkestar „Camerata Austriaca“. Sa Varaždinskim komornim orkestrom 2010. godine premijerno izvodi djelo „Nevera“ skladateljice Đeni Dekleve Radaković. Iste godine, kao jedini predstavnik iz Hrvatske učestvuje na Festivalu kompozitora Vladimira Runčaka u Kijevu, jednog od najznačajnijih savremenih ukrajinskih kompozitora. Posebno njeguje kamerno muziciranje, u ansamblima sa klavirom, violončelom, klarinetom i glasom. Osniva Duo AccoVoice (vokal i harmonika), održava koncerte na muzičkim akademijama u Trstu, Ljubljani,  Kijevu, Odesi, Moskvi. Član je žirija na domaćim i međunarodnim takmičenjima: regionalna i državna natjecanja HDGPP-a, Međunarodni susreti harmonikaša u Puli, Svjetski kup harmonike, Republičko takmičenje muzičkih škola Srbije, Međunarodni muzički festival “Dani harmonike“ Bijeljina (BIH),  Međunarodni muzički festival AKORDEON ART Sarajevo (BIH) i dr. U dosadašnjoj pedagoškoj karijeri na državnim i međunarodnim takmičenjima ostvario je preko 70 nagrada. Radi na unapređenju pedagoške literature za harmoniku, autor je niza obrada djela raznih autora, kako za solo harmoniku, tako i kamerne sastave, održava seminare za harmoniku. Jedan je od urednika monografije „Vrijeme za pamćenje“ Dva desetljeća studija klasične harmonike u Hrvatskoj, u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2014. godine. Na Muzičkoj akademiji u Puli u umjetničko-nastavnom zvanju vanrednog profesora predaje predmete Klasična harmonika i Kamerna muzika. Pod njegovim mentorstvom do sada je diplomiralo preko 20 studenata. Trenutno vrši dužnost dekana Muzičke akademije u Puli.
************************************************************************
Dražen KOSMERL, Croatian Accordionist and Pedagogue, born in 1966 in Koprivnica (Croatia). He graduated from the State Academy of Music „P.I.Chaikovski“ in Kiev, Ukraine, where he also completed his postgraduate studies. His mentors were Vera Višosevic, Slavko Magdić, Ivan Jaškević and Pavel Fenuk. His mentors were many eminent musicians and pedagogues. He is the recipient of many important awards at national and international competitions for accordion. He has participated in the 34th World Accordion Trophy at La Chaux de Fonds (Switzerland) 1984. As a soloist and chamber musician, he performed throughout Croatia, Slovenia, Italy, Germany, Russia, Ukraine. He has participated in renowned international festivals such as Odessa, Two Days of Two Night of New Music, Day of the Ukrainian Bayan and Accordion of Kiev, Day of the Russian Bayan and Accordion of Moscow. He performs with orchestras: the opera orchestra of SNG Maribor, the opera orchestra of HNK „I.pl.Zajc“ Rijeka, Varaždin Chamber Orchestra, orchestra of „Camerata Austriaca“. With the Varaždin Chamber Orchestra in 2010, the work of „Nevera“ by composer Geni Dekleva Radaković is premiered. In the same year, as the only representative from Croatia, he participated in the Festival of Composers Vladimir Runchak in Kiev, one of the most significant contemporary Ukrainian composers. Especially nurtures chamber music, in ensembles with piano, cello, clarinet and voice. He founded Duo AccoVoice (vocals and accordion), holds concerts at the Musical Academy in Trieste, Ljubljana, Kiev, Moscow. He is a member of judging commissions at domestic and international competitions: HDGPP regional and national competitions, International accordion competitions in Pula, Coupe Mondiale, Republican Music Competition of Serbia, International Music Festival „Days of Harmony“ Bijeljina (BIH), International Music festival AKORDEON ART Sarajevo (BIH), etc. In the past pedagogic career at national and international competitions, he has achieved over 70 awards. He is working on the development of pedagogical literature for accordion. He is author of a series of works by various authors, both for solo accordion and chamber composition. He is often holding seminars for accordion. He is one of the editors of the monograph „Time to Remember“ Two decades of classical accordion studies in Croatia, published by the University of Juraj Dobrila in Pula, 2014. At the Academy of Music in Pula, he teaches in Classical Accordion and Chamber Music in the artistic and teaching professorship of an extraordinary professor. Up to 20 students have graduated from his mentorship so far. Currently, he is in charge of the dean at the Music Academy in Pula.