Danijela Gazdić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)

Mr Dаniјеlа Gаzdić, rеdоvni prоfеsоr. Diplomirala je na Kijevskom državnom konzervatorijumu „P. I. Čajkovski“ 1995. godine u klasi prof. V. V. Besfamiljnova, sa prosječnom ocjenom 10 u toku studija, te magistrirala na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Ukrajine u Kijevu 1997. godine sa najvećim ocjenama u klasi akademika N. A. Davidova.
Rad na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu započinje 1998. godine, kada i osniva Odsjek za harmoniku, gdje danas predaje u zvanju redovnog profesora, a ujedno obavlja funkciju rukovodioca Smjera za harmoniku. Od početka rada na Akademiji imala je niz zapaženih pedagoških rezultata. Studenti iz njene klase osvojili su preko 350 nagrada (specijalnih, laureatskih, prvih, drugih i trećih) na domaćim i međunarodnim takmičenjima i festivalima (Republika Srpska i BiH, Srbija, Hrvatska, Mađarska, Grčka, Italija, Ukrajina, Austrija, Rusija, Bjelorusija, Češka, Australija, Sjeverna Makedonija, Španija,Velika Britanija i SAD).
Pored pedagoške, Danijela se bavi i koncertnom djelatnošću. Nastupala je na Otvaranju Svjetskog trofeja (Srbija) i festivalima: Slovenske muzike (Моskva), Sarajevska zima, Festival kamerne muzike (Crna Gora), Koral (Istočno Sarajevo), te u okviru mnogobrojnih manifestacija i naučnih konferencija na području grada Istočo Sarajevo. Održala je solističke koncerte u Njemačkoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Austriji te u nizu gradova Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i zapažene koncertne nastupe u saradnji sa umjetnicima kako u oblasti muzike tako i u drugim oblastima scenskog stvaralaštva. Snimila je tri CD-a,  jedan za solo harmoniku pod nazivom „Sjećanja“, te sa koleginicom mr Dejanom Hršum CD „Duo Lagrimas“ za glas i harmoniku i učestvovala je u snimanju Cd-a  „Zorana i Etno orkestar“. Autor je zbornika „Koncertni repertoar za kamernu muziku I“ i univerzitetskog udžbenika pod nazivom „Metodski pristupi u nastavi harmonike“.
Bila je član žirija najprestižnijih svjetskih i domaćih takmičenja za harmoniku kao što su: Svjetski kup, Svjetski trofej (Kina, Italija, Francuska, Njemačka, Švajcarska), Festival slovenske muzike (Rusija), Zvezdane staze, Beogradski festival harmonike, Eufonija (Srbija) Akordeon fest (Austrija), Akordeon Art (BiH), Internacionalni jubilarni festival (Velika Britanija), Kaunus Sonorum (Litvanija), Polihimnia, Ohrid te sakam (Sjeverna Makedonija), Festival harmonike (Bjelorusija). Učestvovala je na naučnoj konferenciji „Umjetnost učenja“ u Litvaniji, te uspješno održala seriju majstorskih kurseva u Poljskoj, Litvaniji, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Republici Srpskoj i BiH. Recenzent je stručne literature za harmoniku i saradnik u više komisija pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske. Obavljala je funkciju Prodekana za naučno-istraživački i umjetnički rad (od 2005. do 2007. godine) na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu gdje je Šefa odsjeka za harmoniku (od 2000. do 2011. godine) i ponovo od 2017. godine do danas. Pedagoški i umjetnički rad i aktivnosti na širenju muzičke kulture i duhovnosti nagrađeni su sa više Plaketa od strane Muzičke akademije, te zahvalnica od strane muzičkih škola i festivala u zemlji i inostranstvu (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Rusija, Litvanija, Njemačka, Bjeloruija, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Švajcarska). Danijela je nagrađena i Plaketom za najuspješniju ženu u gradu Istočno Sarajevo u 2006. godini, a na Kongresu Generalne skupštine Svjetske asocijacije za harmoniku održanom u Švajcarskom gradu Zofingenu u oktobru 2022. godine je izabrana za člana Muzičkog komiteta ove prestižne asocijacije. Biografija Danijele Gazdić je uvrštena i u Eniciklopediju Republike Srpske.

www.danijelagazdic.com
e-mail: gazdicdanijela@gmail.com

****************************************

Danijela Gazdić (MA, full professor). She graduated from the Kyiv State Conservatory „P. I. Tchaikovsky“ in 1995 in the class of prof. V. V. Besfaljmiljnova with an average grade of 10 during her studies, and graduated from the National Music Academy of Ukraine in Kyiv in 1997 with the highest grades in the class of Academician N. A. Davidov.
She started working at the Academy of Music of the University of East Sarajevo in 1998, when she founded the Accordion Department, where she currently teaches as a full professor, and at the same time serves as the Head of the Accordion Department. Since the beginning of her work at the Academy, she has had a number of notable pedagogical results. Students from her class won over 350 prizes (special, laureate, first, second and third) at domestic and international competitions and festivals (Republika Srpska and BiH, Serbia, Croatia, Hungary, Greece, Italy, Ukraine, Austria, Russia, Belarus, the Czech Republic, Australia, North Macedonia, Spain, Great Britain and the USA).
In addition to teaching, Danijela is also involved in concert activities. She performed at the Opening of the World Trophy (Serbia) and festivals: Slovenian Music (Moscow), Sarajevo Winter, Chamber Music Festival (Montenegro), Koral (East Sarajevo) and at numerous events and scientific conferences in the area of East Sarajevo. She held solo concerts in Germany, Russia, Ukraine, Hungary, Serbia, Montenegro, North Macedonia, Slovenia, Austria and in a number of cities in the Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina, as well as notable concert performances in collaboration with artists both in the field of music and in other areas of stage creation. She recorded three CDs, one for solo accordion called „Memories“, and with her colleague Dejana Hrsum, M.Sc., the CD „Duo Lagrimas“ for voice and accordion and participated in the recording of the CD „Zorana and Etno Orkestar“. She is the author of the collection „Concert Repertoire for Chamber Music I“ and the university textbook entitled „Methodical approaches in Accordion teaching“.
She was a member of the jury of the most prestigious international and domestic accordion competitions, such as: World Cup, World Trophy (China, Italy, France, Germany, Switzerland), Festival of Slavic Music (Russia), Star Ways, Belgrade Accordion Festival, Euphonia (Serbia), Accordion Fest (Austria), Akordeon Art (BiH), International Jubilee Festival (Great Britain), Kaunus Sonorum (Lithuania), Polihimnia, Ohrid te Sakam (North Macedonia), Accordion Festival (Belarus). She participated in the scientific conference „The Art of Learning“ in Lithuania, and successfully held a series of masterclasses in Poland, Lithuania, Serbia, Montenegro, Croatia, Republika Srpska and BiH.
She is a reviewer of professional literature for accordion and a collaborator in several commissions at the Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska. She held the position of Vice-Dean for Scientific Research and Artistic Work (from 2005. to 2007.) at the Music Academy in East Sarajevo, where she is Head of the Accordion Department (from 2000. to 2011.) and again from 2017. to the present.
Pedagogical and artistic work and activities to spread musical culture and spirituality were awarded with several Plaques from the Academy of Music, and certificates of appreciation from music schools and festivals in the country and abroad (Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, Serbia, North Macedonia, Russia, Lithuania, Germany, Belarus, France, Great Britain, Germany, Switzerland). Danijela was also awarded the Plaque for the most successful woman in the city of East Sarajevo in 2006. At the Congress of the General Assembly of the World Accordion Association held in the Swiss city of Zoffingen in October 2022, she was elected a member of the Music Committee of this prestigious association. Danijela Gazdić’s biography is included in the Encyclopedia of the Republic of Srpska.

www.danijelagazdic.com
e-mail: gazdicdanijela@gmail.com