Danijela GAZDIĆ, BiH

Danijela GAZDIĆ, osnovne studije harmonike završila je na Kijevskom državnom konzervatorijumu ‘’P. I. Čajkovski’’ 1995. godine u klasi prof. V. V. Besfaljmiljnova, a magistrirala je na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Ukrajine u Kijevu 1997. g. u klasi akademika N. A. Davidova. Danijela 1998. godine započinje rad na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu kada i osniva Odsjek za harmoniku, gdje danas predaje u zvanju redovnog profesora, a ujedno obavlja funkciju rukovodioca katedre za harmoniku. Od početka rada na Akademiji imala je niz zapaženih pedagoških rezultata. Studenti iz njene klase osvojili su niz specijalnih, prvih, drugih i trećih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima i festivalima (BiH, Srbija, Hrvatska, Mađarska, Grčka, Italija, Ukrajina, Austrija, Rusija). Pored pedagoške, Danijela se bavi i koncertnom djelatnošću. Održala je solističke koncerte u Njemačkoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori te u niz gradova  BiH kao  i  zapažene  koncertne nastupe  u  saradnji  sa  umjetnicima  kako  u  oblasti muzike tako i u drugim oblastima scenskog stvaralaštva. U cilju dočaravanja harmonike kao jednog akademskog instrumenta, sa bogatim arsenalom zvučnih i izvođačkih mogućnosti, snimila je CD ‘’Sjećanja’’ na kojem su zabilježena djela različitih autora i stilova. Kao plod višegodišnjih koncertnih aktivnosti u oblasti kamerne muzike napravila je odabir i redakciju dijela za flautu i harmoniku, violinu i harmoniku, te glas i harmoniku koje je objavila u zbirci pod nazivom ‘’Koncertni repertoar za kamernu muziku I’’. Bila  je  član  žirija  najprestižnijih svjetskih  takmičenja  harmonikaša  kao  što  su: Svjetski kup, Svjetski trofej, Festival slovenske muzike, Akordeon art, a učestvovala je i u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih žirija u BiH, Srbiji, Grčkoj, Kini, Italiji, Austriji i Rusiji. Recenzent je stručne literature za harmoniku i saradnik u više komisija pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske. Obavljala  je  funkciju  rukovodioca  odsjeka  za  harmoniku  (od  2000 – 2011. g.) kao  i  funkciju  prodekana  za naučno-istraživački i umjetnički rad (od 2005-2007. g.) na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pedagoški i umjetnički rad i aktivnosti na širenju muzičke kulture i duhovnosti nagrađeni su sa više Plaketa od strane Muzičke akademije, te  zahvalnica od  strane muzičkih škola  u  zemlji i inostranstvu (BiH,   Srbija, Makedonija, Rusija). Danijela je nagrađena i Plaketom za najuspješniju ženu u Istočnom Sarajevu u 2006. godini.

******************************************************************* Danijela  GAZDIC,   finished her basic studies at the state conservatorium ‘’P. I. Tchaikovsky’’ at Kiev in 1995, in the class of professor V. V. Besfaljmilnoff. She defended her master theses at the National Music Academy of Ukraine, in Kiev, in 1997, in the class of the academician N. A. Davidoff. In  1998,    Danijela  started  working  at  the  Music  Academy  of  East  Sarajevo and   she   c reates  Accordion Department, where he teaches as a full professor, and also she is Head of the Accordion Department. From the very  beginning  of her work at the Academy she has achieved numerous important pedagogical results. Students from her class have been gaining a significant number of special, first, second and third prizes both at local as well as at international competitions and festivals (Republic of Srpska and B&H, Serbia, Croatia, Hungary, Greece, Italy, Ukraine, Austria, Russia). Apart from pedagogical activities, Danijela has also participated in concerts. She has held her solo concerts in Germany, Russia, Ukraine, Serbia, Montenegro as well as in different towns in Republic of Srpska and B&H. Danijela has also a rich experience in concerts wi th other artists, not only in music, but also in other areas of scene creation. For the purpose of illustrating the accordion as an academic instrument with a rich arsenal of acoustic and performative possibilities recorded a CD ‘’Memories’’ where they recorded works of various authors and styles. As a result of years of concert activities in the field of chamber music has made a selection and editorial part for flute and accordion, violin and accordion and voice and accordion, which is published in a colle ction entitled ‘’The concert repertoire of chamber music – I’’. Danijela  participated  in  works  of  different  local  and  international  juries,  in Bosnia and Herzegovina , Serbia, Greece, China, Italy, Austria and Russia.  She is a professional accordion literature reviewer and a cooperator in many commissions of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska. She was the Head of the Accordion Department (since 2000. to 2011.), and afterwards the Vice–dean for scientific – research and artistic work (since 2005. to 2007.) at the Music Academy in East Sarajevo. Her pedagogical and artistic work as well as activities on spreading music culture and spirituality has been rewarded with various plaques by the Music Academy, this praise from music schools in the country and abroad (Republic of Srpska and B&H, Serbia, Austria, Macedonia, Russia).  Danijela has also been rewarded by the Plaque for the most successful woman in 2006.