ANĐELKA KOVAČ, Bosna i Hercegovina

Anđelka Kovač, rođena 07. 09. 1980. godine u Novom Pazaru. Trenutno živi i radi u Istočnom Sarajevu. Osnovnu muzičku školu „Stevan S. Mokranjac“ završila je 1995. godine u Novom Pazaru, na odseku klavira. Srednju muzičku školu „Miloje Milojević“ završila je 1999. godine u Kragujevcu − dva odseka: instrumentalni odsek za klavir i opšta muzička pedagogija. Oba odseka završila je sa odličnim uspehom. Školske 1999/2000. godine upisuje Muzičku akademiju Univerziteta u Istočnom Sarajevu − odsek za klavir, u klasi profesora dr Dubravke Jovičić i mr Sonje Radojković.

Još kao student radila je u Srednjoj muzičkoj školi u Istočnom Sarajevu, obavljajući poslove  nastavnika klavira, korepeticije i kamerne muzike (2001/2002. i 2002/2003. godine). Osnovne studije završava 2003. godine i stiče zvanje Diplomirani muzičar − pijanista. Od 2004. godine je u stalnom radnom odnosu u Osnovnoj školi za muzičko obrazovanje u Istočnom Sarajevu, na radnom mestu nastavnika klavira. Istovremeno je angažovana kao nastavnik klavira, korepeticije i kamerne muzike u Srednjoj muzičkoj školi u Istočnom Sarajevu. U periodu od 2003. do 2005. godine radila je kao nastavnik na istim predmetima u Srednjoj muzičkoj školi na Palama.

Dalje stručno usavršavanje nastavlja na postdiplomskim studijama koje upisuje 2004. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu − odsek Metodika nastave klavira, u klasi profesora dr Dragoljuba Šobajića. Tokom školovanja na magistarskim studijama, održala je dva stručna predavanja studentima klavirskog odseka na osnovnim studijima iz predmeta Istorija i teorija pijanizma. Izlagala je teme pod nazivom: Didaktičko-metodološki pristup nastavi klavira Johana Sebastijana Baha (april, 2007. godine), i Mocartove sonate, (maj, 2007. godine). Odbranila je magistarsku tezu pod naslovom Savremene početne škole klavira u našoj pedagoškoj praksi 25. 09. 2008. godine, na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, i stekla zvanje Magistra umetnosti. Aprila 2006. godine položila je stručni ispit pod mentorstvom dr Dragoljuba Šobajića.

Školske 2015/16. godine upisuje doktorske studije na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo, doktorski studij: „Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja – Metodika muzičke kulture“. Doktorske studije završava 2020. godine, odbranivši disertaciju pod naslovom Klavirska muzika u koncepciji svestranog odgoja i obrazivanja učenika mlađeg školskog uzrasta, i stiče zvanje doktora nauka. Naučne i stručne radove objavljuje u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Do sada je objavila 16 radova. Kao solista i korepetitor na klaviru nastupala je na brojnim koncertima. Učestvovala je u radu četiri stručna seminara.

Novembra 2008. godine Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske Anđelki Kovač dodeljuje zvanje Savetnika u Osnovnoj muzičkoj školi Istočno Sarajevo, zbog postignutih rezultata u pedagoškom radu i sticanja zvanja magistra umetnosti. Na Republičkom takmičenju 2011 godine, održanom u Prijedoru, mr Anđelka Kovač izabrana je za predsednika žirija za predkategoriju, prvu i drugu karegoriju. Koncertnu praksu sprovodi kroz nastavni proces, putem održavanja koncerata, internih i javnih časova sa učenicima.  Njeni učenici dobitnici su brojnih nagrada na takmičenjima i festivalima.  Posebno zadovoljstvo čini joj to što su pojedini  učenici iz njene klase: Sara Mičić i Jelena Andrić danas diplomirani profesori klavira. U želji za sticanjem novih pedagoških znanja i iskustava zainteresovana je za dalje napredovanje i usavršavanje u stručnom i muzičko-pedagoškom radu.

**********************************************************************