Ana Vyparinová Krsmanović (Slovačka / Slovakia)

Ana Vyparinová Krsmanović (dr. um.) je rodjena u Beogradu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla je u muzičkoj školi „Dr Vojislav Vučković“ u klasi prof. Biljane Radosavljević. Osnovne i magistarske studije završila je na Visokoj školi muzičkih umjetnosti u Bratislavi (Vysoká škola múzických umení), u klasi prof. Borisa Lenka. Na istom fakultetu završava i doktorske studije na temu „Kamerna dela evropske provenijencije za harmoniku i klavir“ u klasi doc. Jordane Palovič. U toku školovanja aktivno je saradjivala sa mnogobrojnim interpretatorima u okviru kamernih sastava (flauta, oboa, glas, klavir, violončelo i dr.), sa kojima je premijerno izvela više djela slovačkih autora (Jana Kmiťová, Boško Milaković, Marek Piaček, Peter Machajdík). Godine 2005. snimila je solo kompoziciju Ljubice Čekovske “Fragments and Elegies” na njenom autorskom CD-u. Saradnja sa pijanistkinjom Zuzanom Zamborskom započela je 2017. godine, sa kojom aktivno izvodi originalna djela za harmoniku i klavir sa područja cijele Evrope (Uroš Rojko, Kevin Mayo, Peter Machajdík, Jan Meisl, Evgenij Irshai, Milan Novak, Tatjana Sergeeva, Ivan Brkljačići i dr.). Premijerno su izvele djela spomenutih kompozitora na području Slovačke Republike i u Beogradu.  Posljednjih nekoliko godina aktivno saradjuje sa poznatim slovačkim violončelistom, prof. Eugenom Prochacom i kroz koncertnu aktivnost ostvaruje premijere novih djela za harmoniku i violončelo. Plod njihove saradnje je novi CD pod nazivom “Reflections” koji sadrži djela slovačkih kompozitora i autora sa Balkana. Pedagoškim radom se bavi na Crkvenom konzervatorijumu u Bratislavi, kao i u muzičkoj školi Exnárova. Osim u muzičkom, aktivno učestvuje u pozorišnom životu Slovačke, igrajući u predstavi Muško odjeljenje sa poznatim Radošinskim naivnim pozorištem (Radošínske naivné divadlo).

 

****************************************

Ana Vyparinová Krsmanović (Doctor of Arts) was born in Belgrade, Serbia. She acquired elementary and secondary musical education at the music school “Dr Vojislav Vučković” in the class of prof. Biljana Radosavljević. She completed her bachelor and master studies at the University of Performing Arts (Vysoká škola múzických umení) in Bratislava (Slovakia) in the class of prof. Boris Lenko. At the same faculty she completed doctoral studies on thesis “Chamber works of European provenance for accordion and piano” in the class of doc. Jordana Palovič. During her education, she actively collaborated with numerous interpreters as part of chamber ensembles (flute, oboe, voice, piano, violoncello and other instruments), with whom she premiered several works by Slovak authors (Jana Kmiťová, Boško Milaković, Marek Piaček, Peter Machajdík). She recorded solo work “Fragments and Elegies” by Ljubica Čekovska on her author CD in 2005. Collaboration with pianist Zuzana Zamborska began in 2017, with whom she actively perform original works for accordion and piano from all over Europe (Uroš Rojko, Kevin Mayo, Peter Machajdík, Jan Meisl, Evgenij Irshai, Milan Novak, Tatjana Sergeeva, Ivan Brkljačić and others). They premiered works of the aforementioned composers in the territory of Slovak Republic and Belgrade. For the last few years, she actively collaborate with famous Slovak cellist, prof. Eugene Prochác, and through concert activity she premiered new works for accordion and cello. Result of their cooperation is a new CD called “Reflections”, which contains works by Slovak composers and authors from the Balkans. She works as a teacher at the Church Conservatory in Bratislava, as well as at the Exnárova Music School. Besides musical, she actively participates in the theatrical life of Slovakia, playing in the performance Male department with famous Radošínske naivné divadlo.